Huishoudelijk reglement  De Sippels VZW

 

 

Artikel 1: algemene bepalingen

1.      De VZW “De Sippels”, hierna “de vereniging” genoemd, is opgericht op  4  december 2022,

en is gevestigd te Schoonzichtlaan 38, 3012 Wilsele (Leuven) gelegen in het Vlaams Gewest.

2.      Het huishoudelijk reglement is van toepassing voor alle aangesloten leden in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn.

3.      Alleen leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Aan feesten, jubilea en promotionele activiteiten kunnen ook niet-leden deelnemen.

4.      Leden kunnen in het kader van een activiteit van de vereniging een rol opnemen als tochtbegeleider. Tochtbegeleiders plannen activiteiten, bereiden ze voor en begeleiden ze op het terrein.  Activiteiten worden voorgelegd aan het bestuursorgaan, dat ze kan aanvaarden als activiteit van de vereniging.

Artikel 2: het lidmaatschap

1.      De aanvraag tot lidmaatschap dient te gebeuren door een mail te sturen naar info@sippels.be met  volgende gegevens: naam, voornaam (zoals vermeld op de ID kaart), adres, telefoonnummer, e-mail adres, geboortedatum en nationaliteit. Deze persoonsgegevens dienen enkel voor intern gebruik van de Sippelvereniging.

2.      Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat elk nieuw lid wordt aangemeld bij de door de vereniging afgesloten verzekering die alle activiteiten van de vereniging dekt. De gedekte waarborgen zijn: lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Ook het individueel beoefenen van de hoofdsportactiviteiten van de Sippelvereniging (wandelen en fietsen) buiten clubverband is gedekt. Uitgebreide info over deze verzekering kan geraadpleegd worden op de website van Sportievak https://sportievak.be/sportclubs/sportverzekering/onze-sportverzekering/

Artikel 3: lidgeld en administratieve bijdrage

1.      Alle leden betalen een lidgeld van 5 euro voor een gans kalenderjaar, zelfs indien het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar gestart is.

2.      Bij deelname aan een activiteit van de vereniging zal een administratieve kost worden aangerekend, dit om algemene kosten betreffende de organisatie van de activiteit te dekken. Dit bedraagt  1 euro per activiteitsdag. Voor ééndaagse activiteiten wordt echter geen administratieve kost aangerekend.

Voor zijn eigen tocht, is de tochtbegeleider vrijgesteld van betaling van deze administratieve kost.

3.      Het lidgeld en de administratieve bijdrage worden bepaald door de algemene vergadering in functie van de kosten eigen aan de vereniging en haar activiteiten.

Artikel 4: afspraken voor de deelnemers aan activiteiten van de vereniging

1.      Aanmelding voor deelname aan activiteiten van de vereniging gebeurt door overschrijving van het inschrijvingsbedrag of voorschot op de rekening van de vereniging. De volgorde van de ontvangen betalingen bepaalt de volgorde van inschrijving. Tegelijk dient de deelnemer ook een mail te sturen naar de tochtbegeleider met vermelding van zijn naam, voornaam, telefoonnummer en naam van de tocht.

Bij niet-aanvaarding van deelname zal de betrokken tochtbegeleider persoonlijk toelichting geven en zal het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald worden.

2.      Alle communicatie met de accommodatie gebeurt door de tochtbegeleider en  niet door de deelnemers. Het is ook de tochtbegeleider die ter plaatse de sleutels van de accommodatie in ontvangst neemt.

3.      Wie zich aanmeldt voor een activiteit verbindt er zich toe de volledige kost voor die activiteit te betalen.
Ook de tochtbegeleider betaalt de volledige kost van de activiteit die hij begeleidt.

4.      Indien een deelnemer afmeldt en de vereniging toch nog een bedrag kan recupereren, zal die deelnemer dat gerecupereerde bedrag terugkrijgen, min het bedrag voor administratie zoals omschreven in art.3.2.

5.      Indien een geplande activiteit niet kan plaatsvinden wegens overmacht en de vereniging  toch nog een bedrag kan recupereren, zullen de deelnemers dat gerecupereerde bedrag terugkrijgen, min het bedrag voor administratie zoals omschreven in art. 3.2.

6.      Voor verplaatsing met wagens gelden volgende richtprijzen: aan de chauffeur betaalt elke passagier een deelname in de kosten van 10 cent per kilometer voor zover de chauffeur geen omweg moet maken. Indien de chauffeur een omweg moet maken om een passagier op te pikken of af te zetten, betaalt die passagier voor die omweg 30 cent per kilometer.

De Sippelvereniging volgt hiermee de tarieven die gehanteerd worden door Eurostop https://eurostop.carpool.be
Elke tariefwijziging van Eurostop zal opgenomen worden in de Sippelkrant en op de website.
Indien de chauffeur toch afwijkt van deze richtprijzen, dient hij voorafgaandelijk de passagiers van de afwijkende prijs op de hoogte te brengen zodat er geen verrassingen zijn voor de meerijders.
Bijkomende kosten zoals tolgelden en parkeerkosten worden gedeeld door het aantal inzittenden.

7.      Algemene regel voor wie de eerste maal wenst deel te nemen door in te schrijven voor een vakantieweek: er wordt verwacht dat die deelnemer eerst een weekend meegaat om de tochten en de sfeer te proeven.

Artikel 5: communicatie en privacy

1.      De officiële communicatiekanalen van de vereniging zijn: de Sippelkrant, de Sippelwebsite, de facebookpagina en e-mail info@sippels.be. Alle Sippelactiviteiten worden aangekondigd via deze communicatiekanalen.

2.      De vereniging publiceert foto’s (sfeerbeelden) en/of video-opnames van Sippelactiviteiten in de Sippelkrant, op sociale media en op de Sippelwebsite (en eventueel flyers). Er wordt vanuit gegaan dat er hier geen bezwaar tegen is.

3.      Een verzoek om bepaalde beelden te verwijderen kan op elk moment schriftelijk ingediend worden bij het bestuursorgaan.

Artikel 6: wijzigingen huishoudelijk reglement

De algemene vergadering is bevoegd om  het huishoudelijk reglement te wijzigen.

Artikel 7: tochtbegeleiding

1.      De jaarplanning van de activiteiten wordt opgemaakt op de jaarlijkse tochtbegeleidersvergadering. Tochtbegeleiders die in de loop van het jaar aanpassingen wensen te doen aan de jaarplanning leggen die voor aan het bestuursorgaan. Midweekdagtochten en genieterstochten worden niet besproken op de tochtbegeleidersvergadering. De planning van deze tochten wordt regelmatig overgemaakt aan het bestuursorgaan.

2.      De tochtbegeleider maakt voor elk van zijn activiteiten een deelnemerslijst over aan het bestuursorgaan per e-mail naar info@sippels.be

3.      Voor elke betalende activiteit definieert het bestuursorgaan een referentie yyyy-nnn . Bij hun betaling vermelden de deelnemers deze referentie in de “mededeling”, gevolgd door een tweede deel zoals bijvoorbeeld “voorschot” of “benaming van de activiteit”. De tochtbegeleider zal in zijn tochtaankondiging aangeven welk referentienummer en welke extra vermelding moeten opgenomen worden in de “mededeling” van de overschrijving.

4.      Voor elke activiteit maakt de tochtbegeleider een afrekening met de betalingen van alle deelnemers en alle uitgaven aan dienstverleners, met toevoeging van de nodige bewijsstukken.

Artikel 8: kosten en vergoedingen

De tochtbegleiders oefenen hun taak vrijwillig en onbezoldigd uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun taak (o.a. aankoop wandel- en fietskaarten) mogen op basis van de nodige bewijsstukken in rekening gebracht worden.

Artikel 9: slotbepalingen

1.      Ieder lid aanvaardt door zijn lidmaatschap de bepalingen van dit huishoudelijk reglement en van de statuten.

2.      De meest recente versie van het huishoudelijk reglement is beschikbaar op de Sippel website.

3.      Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen treden in werking 8 dagen na goedkeuring door de algemene vergadering.

 

Opgemaakt door het bestuursorgaan op 04/12/2022

Goedgekeurd door de algemene vergadering op 04/12/2022